งานเภสัชกรบนหอผู้ป่วย

ค่า Reference สำคัญ

Normal Lab (SD Only)

Generated by wpDataTables
การคำนวณทางยาจิตเวช

Sodium Valproate

Equivalent dose and switching antipsychotics

Drug induce liver injury (DILI) และการคำนวณค่า R